Fakulteti Juridik-Studimet Master

Picture
Fakulteti Juridik është themeluar si Fakulteti Juridik-Ekonomik në vitin 1961. Në vitin 1971  Fakulteti    u   nda   në Fakultetin Juridik dhe atë Ekonomik. Operon në kuadër të Universitetit të Prishtinës dhe ofron studime themelore Bachelor dhe Master. Studentët e ketij Fakulteti që nga fillimi i vitit 2007 do të jenë  në  gjendje   që të ushtrojnë metodologjinë ligjore me kurse, simulime klinike dhe me aftësi për procese gjyqësore të cilan janë të përfshira në plan programin e ri.
Në Fakultet gjendet edhe biblioteka e pajisur mjaft mirë me literaturë të huaj dhe vendore po ashtu edhe biblioteka elektronike. Në procesin mësimorë janë të angazhuar 39 mësimdhënës dhe asistentë në marrëdhënie të rregullt pune dhe 9 me punë plotësuese dhe të angazhuar..